Search again

พบ: 131  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
10 นาที มหัศจรรย์ยามเช้า สร้างลูกรักการอ่าน / Nam Mi-Young, เขียน ; กาญจนา ประสพเนตร, แปล.
ผู้แต่ง
นัม, มียอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียก
649.58 น216ส 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
365 เคล็ดลับดูแลลูกน้อย / วอร์เนอร์ เพนนี.
ผู้แต่ง
วอร์เนอร์ เพนนี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547.
เลขเรียก
641.5622 ว19ค
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
40 วิธีเลี้ยงลูกให้ดีให้ได้ / นพเกล้า ศรีมาตย์กุล.
ผู้แต่ง
นพเกล้า ศรีมาตย์กุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ณัฏฐธนัน ,2552.
เลขเรียก
649.1 น16ว
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
40 สัปดาห์พัฒนาครรภ์คุณภาพ / สายฝน ชวาลไพบูลย์และวิชัย ชวาลไพบูลย์.
ผู้แต่ง
สายฝน ชวาลไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2545.
เลขเรียก
613.94 ส225ส
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
P.E.T. คู่มือสอนพ่อแม่ให้เป็นพ่อแม่ที่เก่ง และมีจิตวิทยาในการเลี้ยงลูก ด้วยวิธีการที่ดี = Parent effectiveness training / เขียนโดย โทมัส กอร์ดอน ; แปลโดย ศรีสุชา พิศาลบุตร แมคเคบบ์ ; บรรณาธิการโดย สมช...
ผู้แต่ง
กอร์ดอน, โทมัส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บี มีเดีย, 2554.
เลขเรียก
649 ก19พ 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
WITThai เล่ม 2 = เรียนรู้อย่างรีแล็กซ์ผ่านบทสนทนากับนักวิจัยไทย / เรียบเรียงโดย แทนไท ประเสริฐกุล, ลินินา พุทธิธาร, อาจวรงค์ จันทมาศ.
ผู้แต่ง
แทนไท ประเสริฐกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2561.
เลขเรียก
001.42 ท285ว 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการพยาบาลชุมชน แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน / ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์.
ผู้แต่ง
ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เลขเรียก
610.7343 ล214ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา / Parramon, เขียน ; ภุชงค์ เดชอาคม, แปล ; กฤติกา ชินพันธ์, บรรณาธิการ ; ตรวจสอบข้อมูลโดย จันทิมา รุ่งเรืองชัย. .
ผู้แต่ง
ปาร์รามอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2555.
เลขเรียก
611 ป226ก 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ = Human Anatomy and Physiology / ชาญชัย ชอบธรรมสกุล.
ผู้แต่ง
ชาญชัย ชอบธรรมสกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2558.
เลขเรียก
611 ช222ก 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการนวัตกรรม : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ = Innovation management : concept & best practice / พยัต วุฒิรงค์.
ผู้แต่ง
พยัต วุฒิรงค์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก
658.4063 พ161ก 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการนวัตกรรม : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ =Innovation management : concept & best practice / พยัต วุฒิรงค์.
ผู้แต่ง
พยัต วุฒิรงค์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก
658.4063 พ161ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการผลการปฏิบัติงาน = Performance management / ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร.
ผู้แต่ง
ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทรอปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2562.
เลขเรียก
658.306 ธ214ก 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสุขภาพในโรงเรียน.
ผู้แต่ง
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2548.
เลขเรียก
613 อ256ก 2548
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การจัดบริการทางอาชีวอนามัยและสวัสดิการในสถานประกอบการ / อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก.
ผู้แต่ง
อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2561.
เลขเรียก
613.62 อ221ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การทำบันทึกเสนอ การจดรายงานการประชุม การเขียนคำกล่าวในพิธี / เรียบเรียงโดย ประวีณ นคร.
ผู้แต่ง
ประวีณ ณ นคร.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2556.
เลขเรียก
651.77 ป171ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles