Search again

พบ: 21  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
5 แนวคิดพิชิตขยะสู่โรงไฟฟ้า / พลชัย เพชรปลอด.
ผู้แต่ง
พลชัย เพชรปลอด.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563.
เลขเรียก
363.728 พ234ห 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการขยะมูลฝอย / ไพบูลย์ แจ่มพงษ์, ศิวพันธุ์ ชูอินทร์.
ผู้แต่ง
ไพบูลย์ แจ่มพงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
363.728 พ295ก 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน / สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า.
ผู้แต่ง
สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565.
เลขเรียก
363.7 ส17ก 2565
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม = INDUSTRAIL ENVIRONMENTAL MANAGMENT / ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์.
ผู้แต่ง
ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วอเตอร์แปซิฟิก, 2553.
เลขเรียก
363.73 ช216ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การป้องกันและควบคุมมลพิษ = Pollution prevention and control / พัฒนา มูลพฤกษ์.
ผู้แต่ง
พัฒนา มูลพฤกษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย์, 2551.
เลขเรียก
363.7 พ213ก 2551
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ของเสีย = Sustainable world / ร็อบ เบาเด็น ; จารนัย พณิชยกุล, ผู้แปล.
ผู้แต่ง
เบาเด็น, ร็อบ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปาเจรา, 2549.
เลขเรียก
363.728 บ264ข 2549
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ความเป็นพิษในระบบนิเวศและสุขภาพมนุษย์/ อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก
ผู้แต่ง
อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2550
เลขเรียก
363.73 อ176ค 2550
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 2 = Roadmap การจัดการขยะ / พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์.
ผู้แต่ง
พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียก
363.728 พ373ต 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ภาวะมลพิษ = Pollution / Robert N. Knight ; ร้อยแก้ว สิริอาชา, แปล.
ผู้แต่ง
ไนทฟ์, โรเบิร์ต เอ็น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2554.
เลขเรียก
363.73 น294ภ 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
มลพิษทางทะเลและชายฝั่ง = Marine and coastal pollution / สุวัจน์ ธัญรส.
ผู้แต่ง
สุวัจน์ ธัญรส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549.
เลขเรียก
363.7394 ส247ม 2549
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
มลพิษทางน้ำ / อุดม เชยกีวงศ์.
ผู้แต่ง
อุดม เชยกีวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2557.
เลขเรียก
363.7394 อ244ม 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง / ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ.
ผู้แต่ง
ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2553.
เลขเรียก
363.728 พ295ม 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ยุทธศาสตร์เปลี่ยนขยะเป็นทองคำ : กลไกการพัฒนาวิธีคิดชุมชนบ้านนาบอน : โครงการการสร้างยุทธศาสตร์การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง / ปิยรัตน์...
ผู้แต่ง
ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554.
เลขเรียก
363.728 ป236ย 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
รับมือโลกร้อนก่อน 4 องศา สิ่งที่ประเทศไทยทำได้ / ชยันต์ ตันติวัสดาการ ... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
ชยันต์ ตันติวัสดาการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย, 2556.
เลขเรียก
363.73874 ช161ร 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
อนามัยสิ่งแวดล้อม = Environmental health / สามารถ ใจเตี้ย.
ผู้แต่ง
สามารถ ใจเตี้ย.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียก
363.72 ส225อ 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles