Search again

พบ: 49  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า / วิรัช ถิรพันธุ์เมธี.
ผู้แต่ง
วิรัช ถิรพันธุ์เมธี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ม.ป.ป.
เลขเรียก
294.33 ว237ส ม.ป.ป.
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
EQ หนังสืออ่านเสริมระดับความฉลาดทางอารมณ์.
ผู้แต่ง
อวี่เถียน.
สำนักพิมพ์
กรงเทพฯ : ดวงกมลรัตน์.
เลขเรียก
152.4 อ17น
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร / ธัญรัศม์ ทองใส.
ผู้แต่ง
ธัญรัศม์ ทองใส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2563.
เลขเรียก
วจ 338.4791 ธ213ก 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งโดยองค์กรพัฒนาเอกชน กรณีโครงการอันดามัน(ARR) / โดย บำเพ็ญ เขียวหวาน.
ผู้แต่ง
บำเพ็ญ เขียวหวาน.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [255?].
เลขเรียก
333.722 บ226ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งโดยองค์กรพัฒนาเอกชน กรณีโครงการอันดามัน(ARR) / โดย บำเพ็ญ เขียวหวาน.
ผู้แต่ง
บำเพ็ญ เขียวหวาน.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [255?].
เลขเรียก
333.722 บ226ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ / สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ.
ผู้แต่ง
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ, [ม.ป.พ.].
เลขเรียก
323.6 ส225ข
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา / สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์.
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เดอะบุคส์ , ม.ป.ป.
เลขเรียก
372.7 ส18ค ม.ป.ป.
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (สปา) = Competitiveness of Thailand's health tourism industry / อัครพงศ์ อั้นทอง และคณะ.
ผู้แต่ง
อัครพงศ์ อั้นทอง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธาณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (ม.ป.ป).
เลขเรียก
338.4791 อ211ค
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการเรียนรู้พฤกษศาสตร์น่ารู้ / มะโซ ลาเซะ, โสภาวดี มูลเมฆ,มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี.
ผู้แต่ง
มะโซ ลาเซะ.
สำนักพิมพ์
ยะลา : ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ม.ป.ป.
เลขเรียก
580 ม211ค ม.ป.ป.
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
คู่มือสนทนาฉบับพกพาภาษาจีนกวางตุ้ง / ไตรวิทย์ ดีเกียรติกุล.
ผู้แต่ง
ไตรวิทย์ ดีเกียรติกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ: หน้าต่างสู่โลกกว้าง ; 2556.
เลขเรียก
495.1727 ต297ค 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คู่มืออบรมการเลี้ยงปลาเก๋าในกระชัง สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก.
สำนักพิมพ์
ภูเก็ต : โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, [ม.ป.ป.].
เลขเรียก
639.31 ค246
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
งานประดิษฐ์ตุ๊กตาจากผ้าสักหลาด เล่ม 1 / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
จันทร วรากุลเทพ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : เพชรกะรัต, ม.ป.ป.
เลขเรียก
745.54 จ215ง 254?
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
งานประดิษฐ์ตุ๊กตาและของตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น เล่ม 1 / จันทร วรากุลเทพ...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
จันทร วรากุลเทพ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ซีอาร์เอส ยูนิเวอร์แซล, ม.ป.ป.
เลขเรียก
745.54 จ215ง 254?
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ด้วยสายใยแห่งรัก / โบตั๋น.
ผู้แต่ง
โบตั๋น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
เลขเรียก
น บ284ด
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
ติดปีกความคิด Hipps 13 ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เล่ม 1 / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2561.
เลขเรียก
351.1 ส228ต 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles