ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หมายเลขโทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 23001