Search again

พบ: 2,144  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การวิเคราะห์ข้อความ = Discourse Analysis / จันทิมา อังคณิชกิจ.
ผู้แต่ง
จันทิมา อังคพณิชกิจ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2557.
เลขเรียก
302 จ215ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช.
ผู้แต่ง
สุภางค์ จันทวานิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
001.422 ส225ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ / วรรณดี สุทธินรากร.
ผู้แต่ง
วรรณดี สุทธินรากร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561.
เลขเรียก
001.42 ว177ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ปัจจัยด้วย SPSS และ AMOS เพื่อการวิจัย / กริช แรงสูงเนิน.
ผู้แต่ง
กริช แรงสูงเนิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียก
005.369 ก173ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์พหุระดับ=Multi-level analysis / ศิริชัย กาญจนวาสี.
ผู้แต่ง
ศิริชัย กาญนวาสี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2554.
เลขเรียก
519.53 ศ237ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows : การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS /|cกัลยา วานิชย์บัญชา.
ผู้แต่ง
กัลยา วานิชย์บัญชา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สามลดา, 2562.
เลขเรียก
519.535 ก217ก 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS / กัลยา วานิชย์บัญชา.
ผู้แต่ง
กัลยา วานิชย์บัญชา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สามลดา, 2562.
เลขเรียก
519.535 ก217ก 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ = Quantitative Analysis / ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร.
ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียก
658.403 พ291ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การศรัทธาในพระเจ้า / ฮัมกา.
ผู้แต่ง
ฮัมกา.
สำนักพิมพ์
นราธิวาส : โฟร์พริ้นติ้ง จำกัด , 2548.
เลขเรียก
392.37 ก221อ
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
วารสาร Loading...

image
การศึกษากับการจัดการ / ระพี สาคริก ; บรรณาธิการ, ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล.
ผู้แต่ง
ระพี สาคริก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วศิระ, 2552.
เลขเรียก
370.593 ร216ก 2552
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาของโลกยุคใหม่ที่มาแรง/ ทวีป อภิสิทธิ์.
ผู้แต่ง
ทวีป อภิสิทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
374.9593 ท173ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษานอกสถานที่และการศึกษานอกสถานที่เสมือนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก / เนาวนิตย์ สงคราม.
ผู้แต่ง
เนาวนิตย์ สงคราม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วี.พริ้นท์,2557.
เลขเรียก
371.384 น267ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษารายกรณี / ลักขณา สริวัฒน์.
ผู้แต่ง
ลักขณา สริวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอ.เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ ; 2548.
เลขเรียก
371.46 ล211ก 2548.
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาสาเหตุของปัญหาของนักเรียนและแนวทางแก้ไขปัญหาในห้องเรียน. / ดารณี อุทัยรัตนกิจ.
ผู้แต่ง
ดารณี อุทัยรัตนกิจ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะพมาสเตอร์กรุ๊ป เมแนจเม้นท์ จำกัด , 2544.
เลขเรียก
370.15 ด226ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาสำหรับคนพิการในยุคโลกาภิวัฒน์ / ดารณี อุทัยรัตนกิจ.
ผู้แต่ง
ดารณี อุทัยรัตนกิจ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.
เลขเรียก
362.4 ด221ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles