Search again

พบ: 2,144  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การวัดผลและการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์ = Measurement and achievement test construction / เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี.
ผู้แต่ง
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก
371.261 ย267ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวัดและประเมินผลทางภาษา / กิ่งแก้ว อารีรักษ์.
ผู้แต่ง
กิ่งแก้ว อารีรักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2546.
เลขเรียก
428.076 ก232ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวัดและประเมินแนวใหม่ : เด็กปฐมวัย / สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์.
ผู้แต่ง
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชาการ, 2553.
เลขเรียก
372.21 ส237ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวัดและประเมินแนวใหม่ : เด็กปฐมวัย / สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์.
ผู้แต่ง
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชาการ, 2553.
เลขเรียก
372.21 ส237ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวางแผนการทดลองสำหรับงานวิจัย = Experimental design for research / ยุทธ ไกยวรรณ์.
ผู้แต่ง
ยุทธ ไกยวรรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2559.
เลขเรียก
001.434 ย244ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวางแผนการทดลองสำหรับงานวิจัย = Experimental design for research / ยุทธ ไกยวรรณ์.
ผู้แต่ง
ยุทธ ไกยวรรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2559.
เลขเรียก
001.434 ย244ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยการสอนโครงงาน ระดับมัธยมศึกษา / มาฆะ ทิพย์คีรี.
ผู้แต่ง
มาฆะ ทิพย์คีรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว).2553.
เลขเรียก
371.36 ม221ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ / วิมลศรี สุวรรณรัตน์.
ผู้แต่ง
วิมลศรี สุวรรณรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.),2548.
เลขเรียก
507 ว236ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยชั้นเรียน : เทคนิคการสังเกตและกรณีศึกษา / สำนักพัฒนาการฝึกหัดครู สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
ผู้แต่ง
สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ สำนักพัฒนาการฝึกหัดครู.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2544.
เลขเรียก
370.7 ส255ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยด้านการจัดการการศึกษา / อุทัย บุญประเสริฐ.
ผู้แต่ง
อุทัย บุญประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,2552.
เลขเรียก
371 อ244ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยทางการบริหารการศึกษา : แนวคิดและกรณีศึกษา / วิโรจน์ สารรัตนะ.
ผู้แต่ง
วิโรจน์ สารรัตนะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท อักษราพิพัฒน์ จำกัด, 2554.
เลขเรียก
370.7 ว178ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยทางการศึกษา = Educational research / สรชัย พิศาลบุตร.
ผู้แต่ง
สรชัย พิศาลบุตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2556.
เลขเรียก
370.7 ส17ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยทางการศึกษา = Educational Research/ พรรณี ลีกิจวัฒนะ.
ผู้แต่ง
พรรณี ลีกิจวัฒนะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2554.
เลขเรียก
370.7 พ17ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยทางการบริหารการศึกษา : Research in education and research in educational administration / สันติ บุญภิรมย์.
ผู้แต่ง
สันติ บุญภิรมย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2557.
เลขเรียก
370.72 ส215ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยปฏิบัติการ = Action Research / ภัทราพร เกษสังข์.
ผู้แต่ง
ภัทราพร เกษสังข์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
001.4 ภ214ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles