Search again

พบ: 2,144  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพยาบาล หู คอ จมูก / ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์.
ผู้แต่ง
ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2555.
เลขเรียก
617.8 ศ173ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพยาบาลครอบครัว / ยุพา จิ๋วพัฒนกุล.
ผู้แต่ง
ยุพา จิ๋วพัฒนกุล.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.
เลขเรียก
610.73 ย246ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพยาบาลชุมชน / บรรณาธิการ ศิวพร อึ้งวัฒนา, พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.
เลขเรียก
610.7343 ก226 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 / พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา และคณะ, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2555.
เลขเรียก
610.7362 ก226 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการคิด / ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ.
ผู้แต่ง
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2556.
เลขเรียก
153.42 ป171ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการคิดของนักเรียนด้วยกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ / วรรณทิพา รอดแรงค้า.
ผู้แต่ง
วรรณทิพา รอดแรงค้า.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เดอะมาสกรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จำกัด ,2542.
เลขเรียก
513 ว17ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สกศ.2553.
เลขเรียก
649.12 ส691ร
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย ครั้งที่ 1/ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
2553.
เลขเรียก
649.12 ส225ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการสอน / บุญชม ศรีสะอาด.
ผู้แต่ง
บุญชม ศรีสะอาด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2541.
เลขเรียก
371.102 บ243ก 2541
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ : เอกสารการสอนชุดวิชา 13311 หน่วยที่ 9-15 = Information Resources Development / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช , 2554.
เลขเรียก
025.21 ม192ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา หน่วยที่ 1-5 = Skills Development and Professional Experiences for Educational Leader / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
เลขเรียก
352.32 ม192ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน/ ประภาพรรณเ ส็งวงศ์.
ผู้แต่ง
ประภาพรรณ เส็งวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อี. เค. บุ๊คส์, 2550
เลขเรียก
371.3 ป171ก 2550
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว = Personality development for service provider in hotel and tourism business ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์.
ผู้แต่ง
ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ ท้อป 2562.
เลขเรียก
155.2 ถ234ก 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / ดวงกมล สินเพ็ง.
ผู้แต่ง
ดวงกมล สินเพ็ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก
371.39 ด17ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบทวิภาคีของการอาชีวศึกษา = Enhancement of dual vocational system / ภูวเรศ อับดุลสตา, วรรณดี สุทธินรากร.
ผู้แต่ง
ภูวเรศ อับดุลสตา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศยามปริทัศน์, 2561.
เลขเรียก
373.246 ภ248ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles