Search again

พบ: 2,144  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ.
ผู้แต่ง
รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2555.
เลขเรียก
371.2 ร242ก 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานในหน่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร / บรรณาธิการ ประชิต เตมียะเสน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช สังกัดงานวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
เลขเรียก
616.3 ก27 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการศึกษา/ ธร สุนทรายุทธ.
ผู้แต่ง
ธร สุนทรายุทธ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์,2550.
เลขเรียก
371.2 ธ17ก 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารจัดการในห้องเรียน = Classroom management / สันติ บุญภิรมย์.
ผู้แต่ง
สันติ บุญภิรมย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเชั่น, 2557.
เลขเรียก
371.199 ส215ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารจัดการในห้องเรียน = Classroom management / สันติ บุญภิรมย์.
ผู้แต่ง
สันติ บุญภิรมย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเชั่น, 2558.
เลขเรียก
371.199 ส215ก 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่/ เสน่ห์ จุ้ยโต.
ผู้แต่ง
เสน่ห์ จุ้ยโต.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.
เลขเรียก
658.406 ส255ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารสมอง = Brain / พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์.
ผู้แต่ง
พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เดอะมาสเตอร์ กรุ๊ป แมเนจเม้นท์, 2554.
เลขเรียก
153.9 พ212ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารหลักสูตร / นิตยา เปลื้องนุช.
ผู้แต่ง
นิตยา เปลื้องนุช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2554.
เลขเรียก
375 น234ห
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา / จอมพงศ์ มงคลวนิช.
ผู้แต่ง
จอมพงศ์ มงคลวนิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก
371.2 จ19ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารโรงเรียนเชิงกลยุทธ์ = Best Practices / วินัย ดิสสงค์.
ผู้แต่ง
วินัย ดิสสงค์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เบ็นภาษาและศิลปะ , 2553.
เลขเรียก
371.2 ว231ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การบาดเจ็บ ความผิดปกติและโรคจากการทำงาน : ป้องกัน.
ผู้แต่ง
ลักษณา เหล่าเกียรติ.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เลขเรียก
613.62 ล211ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การบำบัดโรคทางใจด้วยการขอดุอา / มูซา บินฮุเซน บินอาลี อัลหัรบีย.
ผู้แต่ง
มูซา บินฮุเซน บินอาลี อัลหัรบีย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ออฟเซ็ท.
เลขเรียก
236.5 242ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน : ประสบการณ์และกลยุทธ์ของนักวิชาการในการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียน / บรรณาธิการ : ทิศนา แขมมณี, ภาษิต ประมวลศิลป์ชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2547.
เลขเรียก
371 ก226 2547
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินความจำเป็นในการพัฒนาสมรรถภาพครูเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / พรรณี ลีกิจวัฒนะ.
ผู้แต่ง
พรรณี ลีกิจวัฒนะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552.
เลขเรียก
วจ 373.1102 พ17ก 2552
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินทักษะกระบวนการและการแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา / วรรณทิพา รอดแรงค้า.
ผู้แต่ง
วรรณทิพา รอดแรงค้า.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2544.
เลขเรียก
507 ว17ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles