Search again

พบ: 628  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา / ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง.
ผู้แต่ง
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
370.72 ณ214ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ / พิสณุ ฟองศรี.
ผู้แต่ง
พิสณุ ฟองศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด,2552.
เลขเรียก
371.33 พ238ก 2552
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสอนกระบวนการคิด ทฤษฎีและการนำไปใช้ / ชนาธิป พรกุล.
ผู้แต่ง
ชนาธิป พรกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 25547.
เลขเรียก
371.3 ช152ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสอนกระบวนการคิดทฤษฎีและการนำไปใช้ ชนาธิป พรกุล.
ผู้แต่ง
ชนาธิป พรกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เลขเรียก
371.3 ช15ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสอนการคิด / ธูปทอง กว้างสวาสดิ์.
ผู้แต่ง
ธูปทอง กว้างสวาสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2554.
เลขเรียก
371.3 ธ245ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสอนคิดด้วยโครงการ / พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุขและราเชน มีศรี.
ผู้แต่ง
พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก
371.36 พก 2556.
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสอนคิดด้วยโครงงานการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทักษะในศตวรรษ ที่ 21 / พิมพันธื เดชะคุปต์.
ผู้แต่ง
พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก
371.36 พ236ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสอนจริยธรรมสำหรับเยาวชน/ ผกา สัตวธรรม.
ผู้แต่ง
ผกา สัตยธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์, 2556.
เลขเรียก
370.114 ผ15ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสอนซ่อมเสริม : เติมเต็มศักยภาพผู้เรียน/ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
ผู้แต่ง
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ วีพรินท์ (1991) 2557.
เลขเรียก
371.102 ช116ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา / พันธ์ ทองชุมนุม.
ผู้แต่ง
พันธ์ ทองชุมนุม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครูพระนคร, 2547.
เลขเรียก
372.35044 พ17ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสอนวิทยาศาสตร์แนวใหม่สำหรับเด็กปฐมวัย / ดีน่า , สตาคเฮล ; แปลโดย ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา.
ผู้แต่ง
สตาคเฮล, ดีน่า.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุคส์, 2542.
เลขเรียก
372.35044 ส142ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสอนสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษา / ประณาท เทียนศรี.
ผู้แต่ง
ประณาท เทียนศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก
372.890 ป211ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสอนอ่านอัล-กุรอานโดยใช้ระบบกีรออาตี : การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ = Qiraati system quranic reading instruction : Administration and methodology / สุนทร ปิยะวสันต์ (อับดุลลอฮฺ ฮาซัน), บรรณาธ...
สำนักพิมพ์
สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2553.
เลขเรียก
371.077 ก226 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสอนเขียนเบื้องต้น : เมื่อหนูน้อยหัดเขียน / พูนสุข บุณย์สวัสดิ์.
ผู้แต่ง
พูนสุข บุณย์สวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียก
372.21807 พ245ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสอนเพื่อปัญญาแห่งความสำเร็จ =Teaching for Successful Iligence / Robert j Sternberg.
ผู้แต่ง
กริโกเรงโก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า,2545.
เลขเรียก
371.3 ก226ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles