Search again

พบ: 628  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐาน / เกริก ท่วมกลาง.
ผู้แต่ง
เกริก ท่วมกลาง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์,2555.
เลขเรียก
303.484 ก251ก 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) / ชาญชัย อาจินสมาจาร.
ผู้แต่ง
ชาญชัย อาจินสมาจาร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ.
เลขเรียก
375 ช221ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
ผู้แต่ง
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีพรินท์, 2561.
เลขเรียก
375 ช216ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฏีสู่การปฏิบัติ / ชัยวัฒน์ สุทธิ์รัตน์.
ผู้แต่ง
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีพริ้น(1991), 2559.
เลขเรียก
375 ช116ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาหลักสูตรทฤษฎีสู่การปฏิบัติ.
ผู้แต่ง
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีพริ้นท์ , 2557.
เลขเรียก
375 ช116ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาหลักสูตรและการนำไปใช้ = Curriculum development and implementation / สุนทร โคตรบรรเทา.
ผู้แต่ง
สุนทร โคตรบรรเทา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2553.
เลขเรียก
375 ส788ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การมีภรรยาหลายคนในอิสลาม / อบู อะมินะฮ บิลาล.
ผู้แต่ง
อบู อะมินะฮ บิลาล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อิสลามิค อะเคเดมี , 2539.
เลขเรียก
306.7 อ245ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การละเล่นและการเล่นจำอวดพื้นบ้าน / นิสา เมลานนท์.
ผู้แต่ง
นิสา เมลานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง.
เลขเรียก
398.09593 น238ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวัดผลการศึกษา / สมนึก ภัททิยธนี.
ผู้แต่ง
สมนึก ภัททิยธนี.
สำนักพิมพ์
กาฬสินธุ์ : โรงพิมพ์ประสานการพิมพ์, 2556.
เลขเรียก
371.26 ส16ก 2556.
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวัดผลและการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์ = Measurement and achievement test construction / เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี.
ผู้แต่ง
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก
371.261 ย267ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวัดและประเมินแนวใหม่ : เด็กปฐมวัย / สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์.
ผู้แต่ง
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชาการ, 2553.
เลขเรียก
372.21 ส237ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวัดและประเมินแนวใหม่ : เด็กปฐมวัย / สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์.
ผู้แต่ง
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชาการ, 2553.
เลขเรียก
372.21 ส237ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยการสอนโครงงาน ระดับมัธยมศึกษา / มาฆะ ทิพย์คีรี.
ผู้แต่ง
มาฆะ ทิพย์คีรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว).2553.
เลขเรียก
371.36 ม221ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยชั้นเรียน : เทคนิคการสังเกตและกรณีศึกษา / สำนักพัฒนาการฝึกหัดครู สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
ผู้แต่ง
สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ สำนักพัฒนาการฝึกหัดครู.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2544.
เลขเรียก
370.7 ส255ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยด้านการจัดการการศึกษา / อุทัย บุญประเสริฐ.
ผู้แต่ง
อุทัย บุญประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,2552.
เลขเรียก
371 อ244ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles