Search again

พบ: 628  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การสอนแบบโครงการ/ วัฒนา มัคคสมัน.
ผู้แต่ง
วัฒนา มัคคสมัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก
371.36 ว398น 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : กิจกรรมเสริมทักษะ / ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์, ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์.
ผู้แต่ง
ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เบ็น ภาษาและศิลปะ, 2555.
เลขเรียก
372.3 ป171ก 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : กิจกรรมเสริมทักษะ / ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์, ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์.
ผู้แต่ง
ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เบ็น ภาษาและศิลปะ, 2555.
เลขเรียก
372.3 ป171ก 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.
ผู้แต่ง
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
303.2 อ226ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.
ผู้แต่ง
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
303.2 อ226ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward design) สู่แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ.
ผู้แต่ง
ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เบ็นภาษาและศิลปะ , 2552.
เลขเรียก
371.3028 ป17ก 2552
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบการสอน การบูรณาการ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน / ชนาธิป พรกุล.
ผู้แต่ง
ชนาธิป พรกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก
371.3 ช152ก 2551
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอน = Curriculum and Instruction Design / ชาญชัย อาจินสมาจาร.
ผู้แต่ง
ชาญชัย อาจินสมาจาร.
สำนักพิมพ์
ปัตตานี : สถาบันเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ, 2556.
เลขเรียก
371.2 ช222ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน แนวทางการประะยุกต์ใช้สำหรับการเรียนแบบผสมผสาน อีเลิร์นนิง / จินตวีร์ คล้ายสังข์.
ผู้แต่ง
จินตวีร์ คล้ายสังข์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
371.334 จ232ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ = Multimedia for leaming : design & development / ณัฐกร สงคราม.
ผู้แต่ง
ณัฐกร สงคราม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียก
371.33467 ณ214ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต = Reading for improving life quality/ เรียบเรียงโดย จิรวัฒน์ เพชรรัตน์, อัมพร ทองใบ.
ผู้แต่ง
จิรวัฒน์ เพชรรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556.
เลขเรียก
418.4 จ237ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์.
ผู้แต่ง
พิสณุ ฟองศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์ 2553.
เลขเรียก
371.3พ238ก 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : แนวคิดวิธีและเทคนิคการสอน 1 / พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
ผู้แต่ง
พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2554.
เลขเรียก
371.3028 พ236ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : แนวคิดวิธีและเทคนิคการสอน 2 / พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
ผู้แต่ง
พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2544.
เลขเรียก
371.3028 พ236ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา / พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข.
ผู้แต่ง
พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก
371.39 พ236ก 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles