Search again

พบ: 21  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 = Learning managment social studies in the 21st century / วิภาพรรณ พินลา, วิภาดา พินลา.
ผู้แต่ง
วิภาพรรณ พินลา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
300.7 ว236น 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบทวิภาคีของการอาชีวศึกษา = Enhancement of dual vocational system / ภูวเรศ อับดุลสตา, วรรณดี สุทธินรากร.
ผู้แต่ง
ภูวเรศ อับดุลสตา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศยามปริทัศน์, 2561.
เลขเรียก
373.246 ภ248ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
ผู้แต่ง
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีพรินท์, 2561.
เลขเรียก
375 ช216ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเพื่อสร้างผู้นำสู่สังคมธรรมาธิปไตย = Education For Leadership Development In Democratic Society / วิชัย ตันศิริ.
ผู้แต่ง
วิชัย ตันศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษาภายใต้มูลนิธิส่งเสริมนโยบายศึกษา, 2561.
เลขเรียก
321.8 ว231ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาและความเป็นครูไทย / ธราญา จิตรชญาวณิช.
ผู้แต่ง
ธราญา จิตรชญาวณิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
371.1 ธ172ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา / ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง.
ผู้แต่ง
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
370.72 ณ214ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการแพทย์แผนไทย เส้นทางสู่มืออาชีพโกอินเตอร์ / หมอปริญญา แพทย์แผนไทย.
ผู้แต่ง
หมอปริญญา แพทย์แผนไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพมหานคร : ปัญญาชน, 2561.
เลขเรียก
613 ห16ค 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาการศึกษา ชุดพิชิดข้อสอบบรรจุครู/ ชาญวิทย์ ศรีอุดม.
ผู้แต่ง
ชาญวิทย์ ศรีอุดม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส, 2561.
เลขเรียก
371.1076 ช222ค 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
จิตซึมซาบของเด็ก = The absorbent mind / มาเรีย มอนเตสซอรี่ ; นวลจันทร์ ธัญโชติกานต์, แปล.
ผู้แต่ง
มอนเตสซอรี่, มาเรีย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2561.
เลขเรียก
371.392 ม19จ 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 / สุคนธ์ สินธพานนท์.
ผู้แต่ง
สุคนธ์ สินธพานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2561.
เลขเรียก
371.33 ส248น 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ประวัติศาสตร์การทูตยุโรป : ตั้งแต่สมัยราชาธิปไตยจนถึงปัจจุบัน: พัฒนาการด้านการทูต / บรรพต กำเนิดศิริ.
ผู้แต่ง
บรรพต กำเนิดศิริ.
สำนักพิมพ์
รุงเทพฯ: โครงการตำราและสิ่งพิมพ์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
327.4 บ17ป 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ประวัติศาสตร์ถิ่นเหนือ กับเรื่องอื่นๆ / สงวน โชติสุขรัตน์.
ผู้แต่ง
สงวน โชติสุขรัตน์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561.
เลขเรียก
305.89591 ส12ป 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
รวมบทความเกี่ยวกับปรัชญาหลักการวิธีสอนและการวัดเพื่อนประเมินผลทางการพลศึกษา / เนาวนิตย์ สงคราม.
ผู้แต่ง
วรศักดิ์์ เพียรชอบ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
372.86 ว267ร 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ / ทิศนา แขมมณี.
ผู้แต่ง
ทิศนา แขมมณี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
371.3 ท238ศ 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
สัมมนาอารมณ์ : เวทีแห่งเรื่องราวของการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง / ทิศนา แขมมณี.
ผู้แต่ง
ทิศนา แขมมณี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
371.393 ท238ส 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles