Search again

พบ: 27  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย : แนวคิดและการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ / ศศิลักษณ์ ขยันกิจ, บุษบง ตันติวงศ์.
ผู้แต่ง
ศศิลักษณ์ ขยันกิจ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
372.21 ศ183ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฏีสู่การปฏิบัติ / ชัยวัฒน์ สุทธิ์รัตน์.
ผู้แต่ง
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีพริ้น(1991), 2559.
เลขเรียก
375 ช116ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ผลงานทางวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ / อนุวัติ คูณแก้ว.
ผู้แต่ง
อนุวัติ คูณแก้ว.
สำนักพิมพ์
กรงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
370.7 อ154ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา / ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง.
ผู้แต่ง
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
370.72 ณ214ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน แนวทางการประะยุกต์ใช้สำหรับการเรียนแบบผสมผสาน อีเลิร์นนิง / จินตวีร์ คล้ายสังข์.
ผู้แต่ง
จินตวีร์ คล้ายสังข์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
371.334 จ232ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ สังกัด สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ / ภักดี รัตนมุขย์, ประดิษฐ์ ศรีอ้วน.
ผู้แต่ง
ภักดี รัตนมุขย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2559.
เลขเรียก
371.1076 ภ211ค 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย วิภาค ก ชุดพิชิดข้อสอบบรรจุครู / ชาญวิทย์ ศรีอุดม.
ผู้แต่ง
ชาญวิทย์ ศรีอุดม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส, 2561.
เลขเรียก
371.1076 ช222ค 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
จิตวิทยาการศึกษา / สุรางค์ โค้วตระกูล.
ผู้แต่ง
สุรางค์ โค้วตระกูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
370.15 ส247จ 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดและรองรับการประเมินภายนอก คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
ผู้แต่ง
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
เลขเรียก
372.21 ส14ช
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดและรองรับการประเมินภายนอก คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 1 / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
ผู้แต่ง
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
เลขเรียก
372.21 ส14ช
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดและรองรับการประเมินภายนอก คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 2 / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
ผู้แต่ง
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
เลขเรียก
372.21 ส14ช
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดและรองรับการประเมินภายนอกคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
ผู้แต่ง
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
เลขเรียก
372.21 ส14ช
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดและรองรับการประเมินภายนอกคณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
ผู้แต่ง
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
เลขเรียก
372.21 ส14ช
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการ /ทิศนา แขมมณี.
ผู้แต่ง
ทิศนา แขมมณี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาลัย.
เลขเรียก
371.102 ท238ถ
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
นิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สัตยะพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส , 2559.
เลขเรียก
น46
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
วารสาร Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles