Search again

พบ: 17  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
4 วิธีสอนแบบใหม่ : เพื่อความมีรสนิยมในการเรียนรู้ เป็นผู้มีปัญญา และมีอารยธรรม / โชติ จินตแสวง.
ผู้แต่ง
โชติ จินตแสวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
371.3 ช282ว 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
ผู้แต่ง
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : พี บาลานซ์ดีไซด์แอนปริ้นติ้ง, 2552.
เลขเรียก
371.33 ช116ป 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชน แนวทางประชาสังคม= Human rights education : meanings and practices. / กัลปลัดดา ดุตดา.
ผู้แต่ง
กัลปลัดดา ดุตดา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดจำหน่าย, 2558.
เลขเรียก
323 ก217ก 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเรียนรู้ STEM ในระดับปฐมวัย / Sally Moomaw, เขียน ; ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์, แปล.
ผู้แต่ง
มูมอว์, แซลลี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2558.
เลขเรียก
372.21 ม246ก 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียน = Welcoming Visitors to the School / ปองสิน วิเศษศีริ.
ผู้แต่ง
ปองสิน วิเศษศีริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
371.144 ป19ก 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารจัดการในห้องเรียน = Classroom management / สันติ บุญภิรมย์.
ผู้แต่ง
สันติ บุญภิรมย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเชั่น, 2558.
เลขเรียก
371.199 ส215ก 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน / ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์.
ผู้แต่ง
นิรันดร์ จุลทรัพย์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : สาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558.
เลขเรียก
371.4 น237ก 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการจัดการเรียนรู้ โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี / วิมลศรี สุวรรณรัตน์.
ผู้แต่ง
วิมลศรี สุวรรณรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.).
เลขเรียก
331.7 ว236ค
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการจัดการเรียนรู้โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / วิมลศรี สุวรรณรัตน์.
ผู้แต่ง
วิมลศรี สุวรรณรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.),2558.
เลขเรียก
300 ว236ค
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
รู้เนื้อหาก่อนสอนเก่ง การเปลี่ยนวัฒนธรรมคุณภาพในศตวรรษที่ 21 / พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข.
ผู้แต่ง
เนาวนิตย์ สงคราม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
371.3 พ267ร 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
วิจัยชั้นเรียน : หลักการและเทคนิคปฏิบัติ / พิสณุ ฟองศรี.
ผู้แต่ง
พิสณุ ฟองศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2558.
เลขเรียก
370.7 พ238ว 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา = Qualitative research in education / รัตนะ บัวสนธ์.
ผู้แต่ง
รัตนะ บัวสนธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คำสมัย, 2558.
เลขเรียก
370.7 ร214ว 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์ : ป.6 สอบเข้า ม.1 / สินธุ์ธู ลยารมภ์.
ผู้แต่ง
สินธุ์ธู ลยารมภ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง , 2558.
เลขเรียก
372.35 ส235ว 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
วิธีการวิจัยทางการศึกษา(ฉบับปรังปรุง)/ พรรณี ลีกิจวัฒนะ.
ผู้แต่ง
พรรณี ลีกิจวัฒนะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2558.
เลขเรียก
370.72 พ17ว 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
สมบัติผู้ดี : หนังสือภาษาไทยเพื่อการศึกษา ฉบับพกพาสะดวก / ศมน รังษีสุริยันต์แจ่ม.
ผู้แต่ง
ศมน รังษีสุริยันต์แจ่ม.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2558.
เลขเรียก
395 น16ส 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles