Search again

พบ: 25  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ / ทิศนา แขมมณี.
ผู้แต่ง
ทิศนา แขมมณี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
371.102 ท238ส 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม, 2554.
เลขเรียก
346.0482 ก13 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบทวิภาคีของการอาชีวศึกษา = Enhancement of dual vocational system / ภูวเรศ อับดุลสตา, วรรณดี สุทธินรากร.
ผู้แต่ง
ภูวเรศ อับดุลสตา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศยามปริทัศน์, 2561.
เลขเรียก
373.246 ภ248ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเพื่อสร้างผู้นำสู่สังคมธรรมาธิปไตย = Education For Leadership Development In Democratic Society / วิชัย ตันศิริ.
ผู้แต่ง
วิชัย ตันศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษาภายใต้มูลนิธิส่งเสริมนโยบายศึกษา, 2561.
เลขเรียก
321.8 ว231ก 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต = Reading for improving life quality/ เรียบเรียงโดย จิรวัฒน์ เพชรรัตน์, อัมพร ทองใบ.
ผู้แต่ง
จิรวัฒน์ เพชรรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556.
เลขเรียก
418.4 จ237ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การแนะแนวเบื้องต้น / ลักขณา สริวัฒน์.
ผู้แต่ง
ลักขณา สริวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: โอเอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2551.
เลขเรียก
371.4 ล11ก 2551
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ความรู้กฎหมายทั่วไป กฎหมายในชีวิตประจำวัน / สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.
ผู้แต่ง
สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.
เลขเรียก
349.593 ส16ก 2562
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป / หยุด แสงอุทัย ; แก้ไขและปรับปรุงโดย สมยศ เชื้อไทย.
ผู้แต่ง
หยุด แสงอุทัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียก
340.7 ห164ค 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ความเป็นครู / วิไล ตั้งจิตสมคิด.
ผู้แต่ง
วิไล ตั้งจิตสมคิด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโสต ,2554.
เลขเรียก
371.1 ว139ค 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น / สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภาพ, 2546.
เลขเรียก
369.43 ส225ค 2546
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
จริยศาสตร์ : ปรัชญาจริยะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา = ETHICS : MORAL PHILOSOPHY FOR PROFESSIONAL EDUCATOR / จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์.
ผู้แต่ง
จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียก
370.114 จ227จ 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ทฤษฎีองค์การทางการศึกษา = Organisational Theory in Education / ชาญชัย อาจินสมาจาร.
ผู้แต่ง
ชาญชัย อาจินสมาจาร.
สำนักพิมพ์
ปัตตานี : สถาบันเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ, 2556.
เลขเรียก
371.2 ช222ท 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
บทความทางการศึกษา : รวบรวมผลงานการเขียนบทความ 2539-2558 / จีระพันธุ์ พูลพัฒน์.
ผู้แต่ง
จีระพันธุ์ พูลพัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2559.
เลขเรียก
370 จ237บ 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
บทความวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 2544-2557 (2001-2014) / จีระพันธุ์ พูลพัฒน์.
ผู้แต่ง
จีระพันธุ์ พูลพัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2559.
เลขเรียก
370.72 จ237บ 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ปรีชาวิทรรศน์ : มุมมองมนุษยศาสตร์ สังคม และการศึกษา / ปรีชา ช้างขวัญยืน.
ผู้แต่ง
ปรีชา ช้างขวัญยืน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
300 ป173ป
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles