Search again

พบ: 216  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ/ ทิศนา แขมมณี.
ผู้แต่ง
ทิศนา แขมมณี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียก
371.102 ท238ส 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
19 วิธีการจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ/ สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ.
ผู้แต่ง
สุวิทย์ มูลคำ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์ , 2545.
เลขเรียก
371.39 ส247ส 2547
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
196 เกมสร้างสรรค์ พัฒนาอัจฉริยะเด็ก./ ฟอสเตอร์ เดวิด อาร์.
ผู้แต่ง
ฟอสเตอร์ เดวิด อาร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,2553.
เลขเรียก
371.337 ฟ19ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
20 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง / สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ.
ผู้แต่ง
สุวิทย์ มูลคำ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2553.
เลขเรียก
371.39 ส247ย
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
4 มิติการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ถวัลย์ มาศจรัส.
ผู้แต่ง
ถวัลย์ มาศจรัส.
สำนักพิมพ์
กรงเ ทพฯ : ธารอักษร,2556.
เลขเรียก
303.487 ถ141ม 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการทัศน์ใหม่ทางการศึกษา กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21/ วิโรจน์ สารรัตนะ.
ผู้แต่ง
วิโรจน์ สารรัตนะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์,2556.
เลขเรียก
370 ว287ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
กลยุทธ์การพัฒนาความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ / ธีระ รุญเจริญ.
ผู้แต่ง
ธีระ รุญเจริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ข้าววฟ่าง,2554.
เลขเรียก
370.1523 ธ231ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
กลวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการทำโครงงานระดับประถมศึกษา./ ปรียา บุญญสิริ.
ผู้แต่ง
ปรียา บุญญสิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ,2553.
เลขเรียก
371.36 ป173ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การคิดวิเคราะห์ เล่ม 2 / ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ.
ผู้แต่ง
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง,2552.
เลขเรียก
370.152 ป171ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการชั้นเรียนห้องเรียนแห่งความสุข = Classroom management : happiness classroom / ฆนัท ธาตุทอง.
ผู้แต่ง
ฆนัท ธาตุทอง.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2552.
เลขเรียก
371.25 ฆ151ก 2552
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย / กรองทอง จุลิรัชนีกร.
ผู้แต่ง
กรองทอง จุลิรัชนีกร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
371.9572 ก17ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย / กรองทอง จุลิรัชนีกร.
ผู้แต่ง
กรองทอง จุลิรัชนีกร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก
371.9572 ก17ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ทฤาฎีและแนวปฏิบัติ/ ภูฟ้า เสวกพันธ์.
ผู้แต่ง
ภูฟ้า เสวกพันธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วี.พริ้น 2555.
เลขเรียก
371.9046 ภ16ก 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่...สู่ประชาคมอาเซียน / ผู้เรียบเรียง สุคนธ์ สินธพานนท์, จินตนา วีรเกียรติสุนทร ; บรรณาธิการ พิศวาท คะลีล้วน ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
สุคนธ์ สินธพานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2556.
เลขเรียก
371.3 ส241ก 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการอ่านและการคิด / สุกัญญา ศรีสืบสาย.
ผู้แต่ง
สุกัญญา ศรีสืบสาย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์,2554.
เลขเรียก
371.3 ส241ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles