Search again

พบ: 10  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประเมินทางการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ / พิสณุ ฟองศรี.
ผู้แต่ง
พิสณุ ฟองศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2554.
เลขเรียก
371.26 พ238ก 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฏีสู่การปฏิบัติ / ชัยวัฒน์ สุทธิ์รัตน์.
ผู้แต่ง
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีพริ้น(1991), 2559.
เลขเรียก
375 ช116ก 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน/ สุวิมล ว่องวาณิช.
ผู้แต่ง
สุวิมล ว่องวาณิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2560.
เลขเรียก
370.72 ส248ก 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
การสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรม / เนาวนิตย์ สงคราม.
ผู้แต่ง
เนาวนิตย์ สงคราม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียก
371.33 น267ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการสถานศึกษา หน่วยที่ 8-15 = School Management / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช บัณฑิตศึกษา สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช บัณฑิตศึกษา สาขวิชาศึกษาศาสตร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2555.
เลขเรียก
371.2 ม192ป 2550
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
สอนเด็กทำโครงาน สอนอาจารย์ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน/ พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
ผู้แต่ง
พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เลขเรียก
371.36 พ236ส
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
หลักคิด การจัดการหลักสูตรและการสอน / ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
375.001 พ293ห 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 15) / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.
ผู้แต่ง
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2559.
เลขเรียก
339 ว215ห 2559
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
เศรษฐศาสตร์การจัดการ = Managerial economics / ณักษ์ กุลิสร์.
ผู้แต่ง
ณักษ์ กุลิสร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก
338.5024658 ณ211ศ 2555
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
โรงเรียนสร้างสรรค์ : นวทัศน์สู่การปฏิบัติ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ.
ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557.
เลขเรียก
371.01 พ293ร 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles