Search again

พบ: 18,492  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"กลุ่มสลาตัน" กลางกระแสประชาธิปไตยเบ่งบาน : ขบวนการนักศึกษามลายูปาตานี พ.ศ.2515-2520 / อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์.
ผู้แต่ง
อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : 14 พับลิเคชั่น, 2558.
เลขเรียก
320.95939 อ228ก 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่ / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
ผู้แต่ง
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
320.9593 ธ227ข 2561
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"คณะการเมือง" หลังการปฏิวัติสยาม : พลวัต พัฒนาการ และชะตากรรมของระบบไร้พรรค / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
ผู้แต่ง
ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียก
320.9593 ภ247ค 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ความเป็นคน - ใน- เมืองชายแดน" กับการสร้างทรัพยากรร่วมในบริบทภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง / อรัญญา ศิริผล.
ผู้แต่ง
อรัญญา ศิริผล.
สำนักพิมพ์
เชียงราย : สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2563.
เลขเรียก
331 อ219ค 2563
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ผลิตผลวิจัยระบบพฤติกรรมไทยเร่งไขปัญหา ร่วมพัฒนาเยาวชน"ครั้งที่ 2 (ในส่วนภูมิภาค)/ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแก่งชาติ (วช).
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). 2548
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2548.
เลขเรียก
303.372 ส225ผ 2548
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"มองไทย มองมุสลิมในอาเซียน จากนอกสู่ใน และจากในสู่นอก" : เอกสารวิชาการการประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2557 ณโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 / จัดโดยศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐ...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2557
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
305.6971 ก226ม 2558
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"มือที่สาม" ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.
ผู้แต่ง
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2549
เลขเรียก
306.2 อ17ม 2549.
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ยวนสีคิ้ว" ในชุมทางชาติพันธ์ : เรื่องเล่า ความทรงจำ และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนในจังหวัดนครราชสีมา = Yuan sikhiew in the ethnic junctions : narratives memories and identities of the tai yuan ...
ผู้แต่ง
สุริยา สมุทคุปติ์.
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544.
เลขเรียก
305.9591 ส247ย
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ": การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วม"/ สมใจ ปราบพล
ผู้แต่ง
ไทยู. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2545
เลขเรียก
371.102 ส691ร 2545
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัด" / จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ... [และคนอื่นๆ]
ผู้แต่ง
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549
เลขเรียก
361.8 จ432น 2549
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
"ไท" และ "จ้วง" ในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชาชนจีน : บทวิเคราะห์จากข้อมูลภาคสนาม / สุมิตร ปิติพัฒน์ , เสมอชัย พูลสุวรรณ.
ผู้แต่ง
สุมิตร ปิติพัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
เลขเรียก
305.89591 ส246
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
(ร่าง) ชุดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชุดที่ 13 เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียน / ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ.
ผู้แต่ง
กรมวิชาการ ศูนย์พัฒนาหนังสือ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2545.
เลขเรียก
372.13 ก17ร
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
(ร่าง) ชุดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชุดที่ 8 เรื่อง การจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี / ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ.
ผู้แต่ง
กรมวิชาการ ศูนย์พัฒนาหนังสือ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2545.
เลขเรียก
372.358 ก17ร
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
1 ทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเมือง : ผลงาน ปัญหา และอุปสรรค / ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร.
ผู้แต่ง
ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2553.
เลขเรียก
320.9593 ณ212ห 2553
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

image
1 ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน / บรรณาธิการ : สุวรรณา เกียรด์สุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2546
เลขเรียก
333.7 ส247ห
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles