Search again

พบ: 2,163  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
10 กีฬาพื้นเมืองภาคใต้/ สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์.
ผู้แต่ง
สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548
เลขเรียก
796.095939 ส15ก 2548
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
10 นาที มหัศจรรย์ยามเช้า สร้างลูกรักการอ่าน / Nam Mi-Young, เขียน ; กาญจนา ประสพเนตร, แปล.
ผู้แต่ง
นัม, มียอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียก
649.58 น216ส 2554
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
108 กิจกรรมภาษาอังกฤษ =EASY & FUN / จรีธร แหวนทอง.
ผู้แต่ง
จรีธร แหวนทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เบ็นภาษาและศิลปะ , 2554.
เลขเรียก
371.7 จ173ก 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
108 วิธีวัดและประเมินพหุปัญญา / เจมส์ , เบลเรนก้า.
ผู้แต่ง
เบลเรนก้า , เจมส์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น , 2544.
เลขเรียก
153.93 บ257ห
สาขาห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ / ทิศนา แขมมณี.
ผู้แต่ง
ทิศนา แขมมณี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
371.102 ท238ส 2560
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ/ ทิศนา แขมมณี.
ผู้แต่ง
ทิศนา แขมมณี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียก
371.102 ท238ส 2557
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
149 แบบฝึกคิดภาคปฏิบัติ / คำหมาน คนไค.
ผู้แต่ง
คำหมาน คนไค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 2545.
เลขเรียก
153.42 ค229บ
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
19 วิธีการจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ/ สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ.
ผู้แต่ง
สุวิทย์ มูลคำ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์ , 2545.
เลขเรียก
371.39 ส247ส 2547
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
19 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ / สุวิทย์ มูลคำ.
ผู้แต่ง
สุวิทย์ มูลคำ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลคำ , 2552.
เลขเรียก
370 ส248ว 2552
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
196 เกมสร้างสรรค์ พัฒนาอัจฉริยะเด็ก./ ฟอสเตอร์ เดวิด อาร์.
ผู้แต่ง
ฟอสเตอร์ เดวิด อาร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,2553.
เลขเรียก
371.337 ฟ19ก
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
20 ซุนนะฮท่านนบีมุหัมมัดส็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในชีวิติประจำวัน / อุซตาซ เอช เอ อับดุรรอฮมาน อะหมัด.
ผู้แต่ง
อุซตาซ เอช เอ อับดุรรอฮมาน อะหมัด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ชานเมืองการพิมพ์.
เลขเรียก
297.2 อ215ซ
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
20 ซุนนะฮฺ อันอัศจรรย์และอัจฉริยะของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม/ เอช เอ อับดุรรอฮมาน อะหมัด.
ผู้แต่ง
เอช เอ อับดุรรอฮมาน อะหมัด.
สำนักพิมพ์
สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์, 2556.
เลขเรียก
297.8042 อ259ย 2556
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
20 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง / สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ.
ผู้แต่ง
สุวิทย์ มูลคำ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2553.
เลขเรียก
371.39 ส247ย
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

image
23 คำเตือนจากจดหมายเปิดผนึกของท่านอิหม่ามฆ่อซาลีย์ / อัล-อาชาอีรีย์.
ผู้แต่ง
อัล-อาชาอิรีย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :.
เลขเรียก
398.9 อ218ค
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
วารสาร Loading...

image
272 แนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ / ชาตรี เกิดธรรม.
ผู้แต่ง
ชาตรี เกิดธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ ฯ : เบ็นภาษาและศิลปะ,2554.
เลขเรียก
507.8 ช221น
สาขาห้องสมุด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูฯ (คณะครุศาสตร์)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles