Not found
Title การปฎิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจการจัดการการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ตระกูล มีชัย.
Author ตระกูล มีชัย
Published กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Detail 284 หน้า ; 26 ซม
Subject
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed