Not found
Title การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การพัฒนาการเกษตร / กำจร หลุยยะพงศ์ และคณะ.
Author กำจร หลุยยะพงศ์
Published นนทบุรี : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560
Detail 230 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม
Subject
 
 
 
Added Author กำจร หลุยยะพงศ์, บรรณาธิการ
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed