Not found
Title กระบวนการประชาธิปไตยและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม : บทเรียนของความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากโครงการสวัสดิการสังคมและโครงการการช่วยเหลือเกษตร / ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์...[และคนอื่นๆ].
Author ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
Published กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Detail 200 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม
Subject
 
 
 
Added Author สติธร ธนานิธิโชติ, ผู้แต่งร่วม
  วิชุดา สาธิตพร, ผู้แต่งร่วม
  สุนิสา ช่อแก้ว, ผู้แต่งร่วม
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed